VI Sesja Rady Gminy Nieporęt VII kadencji

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) zwołuję VI Sesję Rady Gminy Nieporęt VII kadencji 2014 – 2018, która odbędzie się w dniu 30 marca (poniedziałek) godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Informacje Przewodniczącego Rady z prac w okresie między sesjami.

3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

4. Ślubowanie nowowybranych sołtysów.

5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2015 – 2024.

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 rok Gminy Nieporęt.

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.

8. Rozpatrzenie i podjęcie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania.

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia honorowego tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Nieporęt”.

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej (dot. Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt – Pilawa).

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie cen za korzystanie z Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt – Pilawa.

12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia granic obwodu publicznej Szkoły Podstawowej im. Bronisława Tokaja w Nieporęcie, Gmina Nieporęt.

13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia granic obwodu publicznej Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Józefowie, Gmina Nieporęt.

14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „Fiołkowa” drodze wewnętrznej, położonej we wsi i gminie Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 24/115.

15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt nieruchomości stanowiącej działkę ewid. o nr 90/19 położonej we wsi i gminie Nieporęt.

16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt nieruchomości stanowiącej działkę ewid. o nr 654/1 położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt.

17. Rozpatrzenie Wniosku Klubu Radnych „Dla Nieporętu” o powołanie komisji doraźnej ds. Statutu Gminy Nieporęt.

18. Zapytania i wolne wnioski.

19. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy:
/-/ Eugeniusz Woźniakowski

Dokumenty dostępne w Biurze Rady lub pod adresem: http://www.bip.nieporet.pl/ zakładka – Projekty uchwał