„Wyprawka szkolna” w 2014 r.

W roku szkolnym 2014/2015 Rządowym programem pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” objęci będą uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w:
– klasach II – III i klasie VI szkoły podstawowej, ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
– klasie III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego lub technikum,
– klasie VI: ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia lub ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
– klasie III liceum plastycznego,
– klasie III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Programem będą objęci także uczniowie:
– słabowidzący,
– niesłyszący,
– słabosłyszący,
– z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
– z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
– z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
– z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
– z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,
– posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klas I, gimnazjów i ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych.

Warunki uzyskania pomocy na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”:

1) spełnienie kryterium dochodowego – dochód na jednego człona rodziny nie przekracza 539 zł
albo
znalezienie się w jednej z sytuacji, o których mówi art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, z późn. zm), m. in. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie; potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizm lub narkomania, zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe, klęska żywiołowa;

2) złożenie wniosku w terminie do 10 września 2014 r. do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015.
Do wniosku należy dołączyć:

1) zaświadczenie o wysokości dochodów (w uzasadnionych przypadkach zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów);

2) w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenie o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku stałego lub dodatku do zasiłku rodzinnego;

3) w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego do wniosku – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną;

4) w przypadku uczniów z rodzin, które znalazły się w jednej z sytuacji, o których mówi art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, do wniosku – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć uzasadnienie.

Szczegółowe informacje na stronie:

href=”http://www.men.gov.pl/index.php/aktualnosci/wizyty-krajowe-i-zagraniczne-ministra/1118-wyprawka-szkolna-w-2014-r