XL Sesja Rady Gminy Nieporęt VI kadencji

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) zwołuję XL Sesję Rady Gminy Nieporęt VI kadencji, która odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2013 r. (poniedziałek), godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Interpelacje radnych.
4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.
5. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2013 – 2022.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2013 rok Gminy Nieporęt.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Legionowie.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Beniaminów, w gminie Nieporęt”
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia nie naruszania przez projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Osiedla Różana w Nieporęcie, gmina Nieporęt” ustaleń “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nieporęt”
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Osiedla Różana w Nieporęcie, gmina Nieporęt”
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie planu rewitalizacji wsi Stanisławów Pierwszy
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zgody na zawarcie, po umowie dzierżawy na czas oznaczony nieruchomości gminnej, stanowiącej część działki nr 970/48, o pow. 6 m2, położonej we wsi i gminie Nieporęt, kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „Diamentowa” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Józefów gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 330/2.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt nieruchomości stanowiącej działki ewid. o nr nr 24/98 i 24/105 położonej we wsi i gminie Nieporęt.
16. Prezentacja sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2012 rok.
17. Prezentacja sprawozdania Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt za 2012 rok.
18. Prezentacja sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury za 2012 rok.
19. Zapytania i wolne wnioski.
20. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy:
/-/ Eugeniusz Woźniakowski

Dokumenty dostępne w Biurze Rady lub pod adresem: http://www.bip.nieporet.pl/ zakładka – Projekty uchwał