XLI Sesja Rady Gminy Nieporęt VI kadencji

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) zwołuję XLI Sesję Rady Gminy Nieporęt VI kadencji, która odbędzie się w dniu 23 maja 2013 r. (czwartek), godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XXXIX-XL sesji Rady Gminy.
4. Interpelacje radnych.
5. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.
6. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2013 – 2022.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2013 rok Gminy Nieporęt.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Nieporęcie za 2012 r.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt za 2012 r.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowe-kanalizacyjne Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie.
12. Prezentacja sprawozdania z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Nieporęcie za 2012 rok.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu i sposobu powołania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Nieporęt oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt nieruchomości stanowiącej działkę ewid. o nr 5/3 położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu kąpielisk w 2013 roku.
17. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2012.
18. Prezentacja sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nieporęcie za 2012 rok.
19. Prezentacja sprawozdania z działalności Straży Gminnej za 2012 rok.
20. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia 3-letniego Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Nieporęt na lata 2013-2016.
21. Prezentacja sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieporęcie za 2012 rok wraz z omówieniem oceny zasobów pomocy społecznej na terenie Gminy Nieporęt.
22. Prezentacja sprawozdania z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Nieporęt.
23. Zapytania i wolne wnioski.
24. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy:
/-/ Eugeniusz Woźniakowski

Dokumenty dostępne w Biurze Rady lub pod adresem: http://www.bip.nieporet.pl/ zakładka – Projekty uchwał