XLVII Sesja Rady Gminy Nieporęt

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z XLV-XLVI sesji Rady Gminy Nieporęt.

4. Interpelacje radnych.

5. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.

6. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2013 – 2022.

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2013 rok Gminy Nieporęt.

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie obniżenia skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Nieporęt w roku 2014.

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2014.

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Nieporęt z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.”.

12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych we wsi i gminie Nieporęt, stanowiących własno Gminy Nieporęt, oznaczonych jako działki o nr ewid. 1226/1, 1255/8, 1255/9 i 1255/10.

13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, umowy dzierżawy nieruchomości, której przedmiotem są te same nieruchomości, położone we wsi i gminie Nieporęt.

14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, umowy dzierżawy, której przedmiotem są te same nieruchomości gminne położone we wsi i gminie Nieporęt

15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, umowy dzierżawy nieruchomości, której przedmiotem są te same nieruchomości gminne położone we wsi Białobrzegi gmina Nieporęt

16. Zapytania i wolne wnioski.

17. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy:
Eugeniusz Woźniakowski

Dokumenty dostępne w Biurze Rady lub pod adresem: http://www.bip.nieporet.pl/ zakładka – Projekty uchwał