XVII Sesja Rady Gminy Nieporęt VII kadencji

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) zwołuję XVII Sesję Rady Gminy Nieporęt VII kadencji 2014 – 2018, która odbędzie się w dniu 10 grudnia 2015 r. (czwartek), godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wręczenie nagród laureatom Konkursu plastycznego na ilustrację do kalendarza gminnego na 2016 rok pt. „Moja Gmina Nieporęt”.

4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2015 – 2024.

5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 rok Gminy Nieporęt.

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu „Metropolia WARSZAWA”.

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa na działce ewid. nr 310/22, położonej w sołectwie Stanisławów Pierwszy, gmina Nieporęt.

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Wieliszew nieruchomości stanowiących własność Gminy Nieporęt, oznaczonych w ewid. gruntów jako działki ewid. o nr nr 350, 352, 376/21, 376/22, 376/23, 376/24 i 376/25, położonych we wsi Michałów-Reginów gmina Wieliszew.

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony nieruchomości gminnej położonej we wsi i gminie Nieporęt, stanowiącej działkę ewid. nr 113/16 o pow. o 5517 m2 oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Nieporęt.

12. Zapytania i wolne wnioski.

13. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy:
Eugeniusz Woźniakowski

Dokumenty dostępne w Biurze Rady lub pod adresem: http://www.bip.nieporet.pl/ zakładka – Projekty uchwał