XXII Sesja Rady Gminy Nieporęt

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, ze zm.) zwołuję XXII Sesję Rady Gminy Nieporęt VI kadencji, która odbędzie się w dniu 12 marca 2012 r. (poniedziałek), godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XX sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.
6. Informacje Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2012-2020.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2012 Gminy Nieporęt.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: funduszu sołeckiego w 2013 roku.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: przekazania środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Legionowie przekraczających normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nieporęt, położonej we wsi i gminie Nieporęt, oznaczonej w ewid. gruntów jako działka o nr 270/7.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Nieporęt w sprawie zmiany granic Gminy Nieporęt.
13. Zapytania i wolne wnioski.
14. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy:
Eugeniusz Woźniakowski

Dokumenty dostępne w Biurze Rady lub pod adresem: http://www.bip.nieporet.pl/ zakładka – Projekty uchwał.