XXIII Sesja Rady Gminy Nieporęt

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, ze zm.) zwołuję XXIII Sesję Rady Gminy Nieporęt VI kadencji, która odbędzie się w dniu 29 marca 2012 r. (czwartek), godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XXI i XXII sesji Rady Gminy.
4. Interpelacje radnych.
5. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.
6. Informacje Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań edukacji publicznej obejmujących wychowanie przedszkolne prowadzone przez publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne zorganizowane w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Potocka” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Nieporęt stanowiącej działkę o nr ewid. 599/9.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Jodłowa” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 67/9.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności nieruchomości gruntowej położonej we wsi i gminie Nieporęt, stanowiącej działkę ewid. o nr 600/6.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: stwierdzenia zgodności „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Pilawa-Wschód, w gminie Nieporęt” z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nieporęt”.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Pilawa-Wschód, w gminie Nieporęt”.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Nieporęt”.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nieporęt w 2012 roku.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: zgody na zawarcie, po umowie dzierżawy na czas oznaczony nieruchomości gminnej stanowiącej działkę nr 140/5, o pow. 0,87 ha, położonej we wsi Zegrze Południowe gmina Nieporęt, kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: zgody na zawarcie, po umowie dzierżawy zawartej na czas oznaczony nieruchomości gminnych położonych we wsi i gminie Nieporęt, stanowiących: część działki nr 1084, część działki nr 970/48, część działki nr 970/2 oraz działek o nr nr: 970/19, 970/20, 970/21, 970/22 i 970/23, kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
17. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej w sprawie kontroli problemowej, zleconej przez Radę Gminy, w zakresie organizacji działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieporęcie.
18. Zapytania i wolne wnioski.
19. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy:
Eugeniusz Woźniakowski

Dokumenty dostępne w Biurze Rady lub pod adresem: http://www.bip.nieporet.pl/ zakładka – Projekty uchwał.