XXXIX Sesja Rady Gminy Nieporęt VI kadencji

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) zwołuję XXXIX Sesję Rady Gminy Nieporęt VI kadencji, która odbędzie się w dniu 25 marca 2013 r. (poniedziałek) godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XXXVI-XXXVIII sesji Rady Gminy.
4. Interpelacje radnych.
5. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.
6. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego programu promocji i poprawy zdrowia obejmującego osoby uzależnione od alkoholu i narkomanii oraz członków ich rodzin na lata 2011-2014.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2013 – 2022.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2013 rok Gminy Nieporęt.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin Zalewu Zegrzyńskiego.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na 2014 r.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Nieporęcie.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nieporęt w 2013 roku”.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia pozyskania materiału rozmnożeniowego w postaci zrazów z drzew pomnikowych położonych na terenie gminy Nieporęt.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Stanisławów Drugi, w gminie Nieporęt”.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Kąty Węgierskie – rejon ulicy Strużańskiej i wschodnia strona ulicy Kościelnej, w gminie Nieporęt”.
17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Stanisławów Pierwszy – rejon po północnej stronie rzeki Czarnej, w gminie Nieporęt”.
18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na uchwałę Rady Gminy Nieporęt Nr XXXV/117/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. – w sprawie „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Leszczyna, w gminie Nieporęt” – w części dotyczącej działek ewid. nr nr 84 i 82/9, położonych w Stanisławowie Pierwszym.
19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „Białego Bzu” drodze wewnętrznej, położonej we wsi i gminie Nieporęt stanowiącej działki ewid. o nr nr 24/98 i 24/105.
20. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie na czas nieokreślony, służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nieporęt, położonej we wsi Wólka Radzymińska gmina Nieporęt, oznaczonej w ewid. gruntów jako działka o nr 242.
21. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt nieruchomości stanowiącej działkę ewid. o nr 461/17 położonej we wsi Józefów gmina Nieporęt.
22. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnych położonych we wsi i gminie Nieporęt, stanowiących: część działki nr 1084, opow. ok. 3 763 m² oraz części działki 970/48 o pow. ok. 3 315 m².
23. Zapytania i wolne wnioski.
24. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy:
/-/ Eugeniusz Woźniakowski

Dokumenty dostępne w Biurze Rady lub pod adresem: http://www.bip.nieporet.pl/ zakładka – Projekty uchwał