XXXV Sesja Rady Gminy Nieporęt VI kadencji

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) zwołuję XXXV Sesję Rady Gminy Nieporęt VI kadencji, która odbędzie się w dniu 13 grudnia 2012 r. (czwartek), godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XXXII sesji Rady Gminy.
4. Interpelacje radnych.
5. Informacje Przewodniczącego Rady.
6. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2012 – 2020.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2012 rok Gminy Nieporęt.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: stwierdzenia zgodności projektu „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Leszczyna w gminie Nieporęt” z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrznnego gminy Nieporęt”.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Leszczyna w gminie Nieporęt”.
12. Rozpatrzenie i podjęcie stanowiska w sprawie sprzeciwu wobec propozycji przebiegu postulowanej trasy szybkiego ruchu tzw. „Olszynki Grochowskiej” przez teren gminy Nieporęt.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt, udziału 5/8 części we współwłasności nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 160/4, położonej we wsi Rembelszczyzna gmina Nieporęt.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „Orzechowa” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Józefów gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 57.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie kierunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia na terenie Gminy Nieporęt.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nieporęcie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
17. Zapytania i wolne wnioski.
18. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy:
Eugeniusz Woźniakowski

Dokumenty dostępne w Biurze Rady lub pod adresem: http://www.bip.nieporet.pl/ zakładka – Projekty uchwał