XXXVII Sesja Rady Gminy Nieporęt VI kadencji

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) zwołuję XXXVII Sesję Rady Gminy Nieporęt VI kadencji, która odbędzie się w dniu 31 stycznia 2013 r. (czwartek) godz. 11.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt, z proponowanym porządkiem obrad

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XXXII – XXXV sesji Rady Gminy.
4. Interpelacje radnych.
5. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy, w tym Sprawozdanie z pracy Rady Gminy Nieporęt za 2012 rok.
6. Sprawozdania z pracy poszczególnych komisji Rady Gminy za 2012 rok.
7. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy komisji stałych Rady Gminy Nieporęt.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Nieporęt na 2013 rok.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2013 – 2022.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2013 rok Gminy Nieporęt.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały – stanowisko w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Nr XXXV/117/2012 Rady Gminy Nieporęt z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Leszczyna w gminie Nieporęt” w odniesieniu do działek ewid. nr nr 84 i 82/9 w Stanisławowie Pierwszym.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nieporęcie.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nieporęcie.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie na czas nieokreślony, służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nieporęt, położonej we wsi i gminie Nieporęt, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr 970/48.
17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie na czas nieokreślony służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nieporęt, położonej we wsi gmina Nieporęt, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr 242.
18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Miętowa” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Stanisławów Drugi gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 132/1.
19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nieporęt, oznaczonej jako działka o nr ewidencyjnym 914/5 o pow. 3592 m2, położonej we wsi i gminie Nieporęt.
20. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnej pływalni sportowej w Stanisławowie Pierwszym.
21. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie cen za korzystanie z gminnej pływalni sportowej w Stanisławowie Pierwszym.
22. Zapytania i wolne wnioski.
23. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy:
Eugeniusz Woźniakowski

Dokumenty dostępne w Biurze Rady lub pod adresem: http://www.bip.nieporet.pl/ zakładka – Projekty uchwał