Jubileusze w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Białobrzegach

Niedawno odbył się XVIII Szkolny Konkurs Recytatorski Białobrzeska Jesień Poezji. Trwają gorączkowe przygotowania do obrad XI Sejmiku Uczniowskiego, który będzie przebiegał pod hasłem Mam prawa i obowiązki. Wiosną odbędzie się X Ekoturniej. Po raz dziesiąty zostanie przeprowadzony w szkole całoroczny Konkurs na Króla i Królową Grzeczności. Już piąty rok pracujemy z uczniami dyslektycznymi, realizując Program Edukacyjno-Terapeutyczny Ortograffiti.

Opracowując plany wychowawcze szkoły zakładamy, że nasz wychowanek będzie człowiekiem kulturalnym, życzliwym, koleżeńskim, odpowiedzialnym. W 2001r. pedagog szkolny pani Irena Chojak zaproponowała przeprowadzenie Konkursu na Króla i Królową Grzeczności. Konkurs stał się ważnym wydarzeniem dla społeczności szkolnej. Uczniowie bardzo starają się, by zostać mianowanym do tytułu Króla/Królowej Grzeczności. Konkurs trwa przez cały rok szkolny i promuje kulturalne zachowanie wśród uczniów. Kandydat na Króla/ Królową Grzeczności powinien postępować zgodnie z regulaminami szkoły. Powinien przestrzegać zasad obowiązujących w szkole, dbać o kulturę słowa. Być uprzejmym, życzliwym i koleżeńskim, pomagać kolegom i troszczy się o młodszych. Cechować go powinna prawdomówność i obowiązkowość. W sposób taktowny powinien wyrażać swoje emocje i zachowywać się stosownie do sytuacji. Odważnie powinien ponosić konsekwencje swoich czynów. Godnie reprezentować szkołę i dom rodzinny.

Każdy tydzień roku szkolnego przebiega pod określonymi hasłami. Tęczowe dzień dobry – w tym tygodniu uczniowie pamiętają o pozdrowieniach i mówią sobie coś miłego, gdy się witają i żegnają. W tygodniu pomocy pomagają sobie. W tygodniu miłych słówek pamiętają o swoich imionach, są dla siebie życzliwi, dbają o kulturę słowa, taktownie wyrażają emocje, mówią sobie coś miłego. W tygodniu troski o porządek w szkole dbają o porządek na korytarzu, w klasie, na swojej ławce, troszczą się o dekoracje klasowe. W tygodniu czarodziejskich słówek używają słów: proszę, przepraszam, dziękuję.

Wybory Króla i Królowej Grzeczności odbywają się w trzech przedziałach wiekowych: klasa 0 , klasy I – III, klasy IV – VI. Konkurs trwa od pierwszych dni września do połowy maja. W maju 2012 roku po raz dziesiąty odbędą się wybory, a w czasie Święta Szkoły zwycięzcy konkursu otrzymają tytuł Króla/Królowej Grzeczności.

Już piąty rok kolejni uczniowie dyslektyczni klas IV-VI naszej szkoły realizują Program Edukacyjno-Terapeutyczny Ortograffiti. W tym roku programem zostali objęci także uczniowie klasy I, a w drugim semestrze rozpoczną zajęcia uczniowie klasy III. Uczniowie klas 0 i I są diagnozowani i kierowani na zajęcia: logopedyczne, reedukacyjne, Ortograffiti oraz na zajęcia wyrównawcze prowadzone przez nauczycieli nauczania początkowego. Nauczyciele współpracując, opracowują programy naprawcze dla uczniów, którzy takiej pomocy potrzebują. W klasach IV-VI na zajęcia kierują uczniów nauczyciele języka polskiego. Zajęcia Ortograffiti w klasach I-VI są realizowane: przez pedagoga, nauczyciela języka polskiego, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej – reedukatorów.

Program Ortograffiti ma charakter edukacyjno-terapeutyczny. Dzieci dyslektyczne w czasie zajęć wykonują ćwiczenia usprawniające funkcje percepcyjno-motoryczne. Usprawniają technikę czytania ze zrozumieniem, wykonując różne ćwiczenia pomagające w rozumieniu czytanej treści. W czasie zajęć wypracowywany jest nawyk pisania poprawnego pod względem ortograficznym. Ważne jest wdrażanie uczniów do autokorekty. Uczniowie sukcesywnie uzupełniają swoje katalogi trudnych wyrazów. Dyslektycy często mają kłopoty z redagowaniem tekstów, a w zeszytach ćwiczeń Ortograffiti można znaleźć ćwiczenia wspomagające wypracowanie tej umiejętności. Wiele ćwiczeń stwarza uczniom okazję do odnoszenia drobnych sukcesów. Wesołe ćwiczenia eliminują stres i napięcia emocjonalne, a ciepła atmosfera w czasie zajęć powoduje, że są lubiane przez uczniów.

Po czterech latach realizacji Programu Edukacyjno-Terapeutycznego Ortograffiti możemy stwierdzić, że dyslektyczni uczniowie systematycznie i odpowiedzialnie pracując przez trzy lata (w klasach IV-VI) nabywają umiejętności ortograficzne. Dodatkowo ćwicząc, usprawniają technikę czytania i czytanie ze zrozumieniem. Piszą czytelniej. Wdrożeni do samokontroli popełniają mniej błędów ortograficznych.

Pracując z uczniami zachęcamy do współpracy rodziców, informując, czym jest dysleksja i jak można pomóc dziecku. Aby uczeń dyslektyczny odniósł sukces, niezbędna jest zarówno współpraca wszystkich nauczycieli pracujących w szkole jak i współpraca nauczycieli z domem ucznia.

tekst i zdjęcia: Krystyna Andruk