Zalecenia dotyczące organizacji pracy szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Nieporęt

W związku z rozpoczęciem roku szkolnego, publikujemy zalecenia Wójt Gminy Nieporęt dotyczące organizacji pracy szkół i przedszkoli.                                                                  

Zalecenia dotyczące organizacji pracy szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Nieporęt od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników i rodziców lub opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego

I.  Zalecenia ogólne

 1. Do szkoły/przedszkola może przychodzić tylko:
 2. uczeń/pracownik zdrowy, tj. bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych,
 3. uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie,
 4. uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.
 5. Osoba przyprowadzająca ucznia do szkoły/przedszkola i odbierająca go ze szkoły/przedszkola nie może mieć objawów chorobowych wskazujących na infekcję górnych dróg oddechowych.
 6. Przez objawy, o których mowa w pkt. 1a i pkt. 2, rozumie się:
 7. podwyższoną temperaturę ciała (od 37,8 st. C),
 8. ból gardła,
 9. kaszel,
 10. ból głowy i mięśni,
 11. problemy z oddychaniem lub duszności,
 12. uczucie wyczerpania,
 13. zaburzenia smaku i węchu.
 14. Zakazuje się wstępu do szkół/przedszkoli osób z zewnątrz, a jeżeli jest to niezbędne dla funkcjonowania placówki, obowiązkowe jest stosowanie środków ochrony (maseczki, dezynfekcja rąk, dystans społeczny) w przestrzeniach ogólnodostępnych.
 15. Przebywanie osób z zewnątrz możliwe jest wyłącznie w strefie wyznaczonej przez dyrektora.
 16. Dopuszcza się wchodzenie do strefy wyznaczonej przez dyrektora opiekunów odprowadzających ucznia do szkoły/przedszkola, przy zachowaniu środków ochrony i dystansu społecznego minimum 1,5 m do drugiego rodzica lub pracownika. 
 17.  Wychowawcy klas/grup zobowiązani są do ustalenia sposobu szybkiej komunikacji z opiekunami ucznia.
 18. W organizacji pracy nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych należy stosować obowiązujące przepisy prawa, wytyczne i zalecenia wydawane przez Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora sanitarnego oraz stosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia.    

II. Zalecenia sanitarno-higieniczne

 1. Wszyscy uczniowie i pracownicy przed wejściem do szkoły/przedszkola poddawani są obowiązkowemu pomiarowi temperatury, termometrami bezdotykowymi będącymi na wyposażeniu szkoły.
 2. Przed wejściem do budynku obowiązuje dezynfekcja rąk.
 3. Na terenie szkoły/przedszkola wszyscy uczniowie i pracownicy zobowiązani są do przestrzegania najwyższych standardów higieny tj. częstego mycia rąk, w szczególności po przyjściu do szkoły, powrocie z przerwy, świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
 4. Na terenie szkoły/przedszkola w przestrzeniach ogólnodostępnych rekomenduje się noszenie maseczek zakrywających usta i nos.
 5. Zakładanie maseczek jest obowiązkowe w czasie dojazdu do szkoły realizowanego przez gminę.
 6. Przed wejściem do budynku, w salach dydaktycznych, świetlicy, stołówce umieszcza się dozownik ze środkiem odkażającym.
 7. Szkoła/przedszkole są wyposażone w środki dezynfekujące niezbędne do odkażania powierzchni, rąk i pomocy dydaktycznych.
 8. Na terenie szkoły/przedszkola prowadzony jest codzienny monitoring prac porządkowych, w tym utrzymanie i przestrzeganie zaleceń sanitarno-higienicznych powierzchni dotykowych, w tym w szczególności: poręczy, klamek, blatów, stołów, klawiatur, myszek, włączników. 
 9. W toaletach umieszcza się instrukcje prawidłowego mycia rąk.
 10. Przy wejściu do budynku w widocznym miejscu umieszcza się numery telefonów do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Legionowie i najbliższego oddziału zakaźnego szpitala.

III.  Organizacja pracy szkoły/przedszkola

 1. Od 1 września 2020 r. nauka w szkołach/przedszkolach prowadzona jest w systemie stacjonarnym, zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.
 2. Dyrektor szkoły/przedszkola zapewnia organizację pracy swojej placówki w sposób ograniczający gromadzenie się uczniów w jednym czasie i w jednej przestrzeni, np. różne godziny rozpoczynania zajęć edukacyjnych, przerw, wydawania posiłków, przydzielenie konkretnych sal danej klasie,  itp.  
 3. W oddziałach przedszkolnych i klasach I-III przerwy organizuje się nie rzadziej niż co 45 minut.
 4. Wietrzenie sal dydaktycznych odbywa się na każdej przerwie między zajęciami edukacyjnymi.
 5. Każdy uczeń posiada swoje podręczniki i przybory szkolne i nie udostępnia ich innym uczniom.
 6. W celu zachowania, w miarę możliwości, dystansu społecznego ogranicza się liczbę uczniów korzystających ze świetlicy. Pierwszeństwo w korzystaniu z opieki świetlicy mają uczniowie objęci dowozem organizowanym przez gminę oraz z rodzin, w których oboje rodzice pracują i nie mają żadnej możliwości zapewnienia dziecku opieki przed i po zajęciach szkolnych.
 7. Świetlice szkolne objęte są reżimem sanitarno-higienicznymi obowiązującym  w szkole.

IV. W przypadku zauważenia niepokojących objawów u ucznia lub pracownika należy niezwłocznie powiadomić telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Legionowie, ul. Gen. Władysława Sikorskiego, 05-119 Legionowo; numer kontaktowy: 22 774 15 76.

Za wdrożenie zaleceń odpowiedzialni są dyrektorzy szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych przez gminę Nieporęt.