Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie

Gmina kontynuuje program bezpłatnych szczepień przeciwko grypie

Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie adresowane są do osób w wieku 55+,  stale zamieszkujących gminę i rozliczających podatki w US w Legionowie.

Na realizację  gminnego Programu zarezerwowano w budżecie gminy Nieporęt w 2018 roku  20 tys. złotych. Wykonawca wyłoniony został w konkursie ofert i zostało nim Centrum Medyczne Nieporęt sp. z o.o. ul. Podleśna 4.

Do udziału w Programie może być zakwalifikowany pacjent, który stale zamieszkuje na terenie gminy Nieporęt i rozlicza się w Urzędzie Skarbowym w Legionowie, w danym roku realizacji Programu ukończy 55 rok życia oraz uzyska pozytywną kwalifikację wystawioną przez lekarza rodzinnego, która powinna zawierać datę i godzinę badania pacjenta. Z tak wystawioną kwalifikacją pacjent w ciągu 24 godzin powinien zgłosić się na szczepienie. Pierwszeństwo w Programie będą miały osoby przewlekłe chore (zdiagnozowana astma, cukrzyca, niewydolność układu krążenia, niewydolność nerek). Warunkiem udziału jest wyrażenie pisemnej zgody na udział w Programie.

W ramach realizacji Programu w 2018 r. planuje się zaszczepić przeciwko grypie 500 osób. Pacjenci do Programu będą kwalifikowani wg kolejności zgłoszeń.  Preparat szczepionkowy użyty do realizacji Programu to VaxigripTetra – czterowalentna szczepionka przeciw grypie, inaktywowana zawiesina do wstrzykiwań domięśniowych i podskórnych w dawce 0,5 ml. Szczepionka posiada decyzję Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych  zezwalającą na dopuszczenie do obrotu.

Pacjenci przyjmowani będą w Centrum Medycznym Nieporęt od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-19.00.

Świadczenia w ramach Programu udzielane będą bezpłatnie, do wyczerpania środków finansowych, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2018 r.