15 września upłynął termin wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za III kwartał 2013 r.

Na druku prosimy wpisać imię i nazwisko osoby, której dotyczy płatność, natomiast w tytule płatności: „OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI oraz okres za jaki dokonujemy opłaty np. III kwartał 2013 r., III i IV kwartał 2013 r., lipiec 2013 r., sierpień 2013 r. itp. (dotyczy rat miesięcznych – należy pamiętać o terminach płatności zgodnie z kwartalnymi okresami rozliczeniowymi).”

W przypadku nie uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina ma obowiązek odzyskiwania zaległości, włącznie z ich egzekucją w oparciu o przepisy ustawy o Ordynacji podatkowej i ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.