XLIV Sesja Rady Gminy Nieporęt

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) zwołuję XLIV Sesję Rady Gminy Nieporęt VII kadencji, która odbędzie się w dniu 29 czerwca 2017 r. (czwartek), godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Nieporęcie, ul. Dworcowa 9a, z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady z prac w okresie między sesjami.
 4. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/102/2016 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Nieporęcie do usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków oraz administrowania mieszkaniowym zasobem Gminy na 2017 rok.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2017-2025.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 Gminy Nieporęt.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla w wieku 55 lat i powyżej, zamieszkałych na terenie gminy Nieporęt na lata 2017-2019.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Gminą Nieporęt, a miastem stołecznym Warszawą, dotyczącej realizacji projektu „Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)”  w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP, Poddziałanie 3.2.1 Promocja gospodarcza regionu w ramach ZIT).
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Gminą Nieporęt, a miastem stołecznym Warszawą, dotyczącej realizacji projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020                          (Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2. E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT.
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Dzwonkowa” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Wólka Radzymińska gmina Nieporęt stanowiącej działki ewid. o nr nr 170/1, 171/21 i 171/23.
 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „Olimpijska” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Józefów gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 398/12.
 14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie na czas nieokreślony, służebnością przesyłu nieruchomości położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr 285/4 będącej w posiadaniu samoistnym Gminy Nieporęt.
 15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie na czas nieokreślony, służebnością przesyłu nieruchomości położonych we wsi Rembelszczyzna gmina Nieporęt, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o nr nr 154/35, 158/10 i 157/8.
 16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia nie naruszania przez projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Kąty Węgierskie – rejon ulicy Strużańskiej i wschodnia strona ulicy Kościelnej, w gminie Nieporęt” ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nieporęt”.
 17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Kąty Węgierskie – rejon ulicy Strużańskiej i wschodnia strona ulicy Kościelnej, w gminie Nieporęt”.
 18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia nie naruszania przez projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Rynia, w gminie Nieporęt” ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nieporęt”.
 19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Rynia, w gminie Nieporęt”.
 20. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nieporęt” oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 21. Zapytania i wolne wnioski.
 22. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy:

/-/ Eugeniusz Woźniakowski

 

 

Dokumenty dostępne w Biurze Rady lub pod adresem: http://www.bip.nieporet.pl/ zakładka – Projekty uchwał