Absolutorium dla wójta

14 czerwca podczas XXVI sesji Rady Gminy Nieporęt VII kadencji radni udzielili wójtowi Maciejowi Mazurowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok – 13 głosami „za” przy 1 „wstrzymującym się”.

Radni wysłuchali  Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za 2015 rok wraz ze Sprawozdaniem finansowym Gminy Nieporęt oraz informacją o stanie mienia Gminy Nieporęt. Skarbnik Gminy Katarzyna  Skuza zapoznała również radnych z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Wójta Gminy Nieporęt sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2015. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Andrzej Wojciechowski przedstawił stanowisko komisji obejmujące pozytywną opinię Komisji o wykonaniu budżetu Gminy Nieporęt za rok 2015 oraz wniosek Komisji o udzielenie Wójtowi Gminy Nieporęt absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015.

Podczas krótkiej dyskusji radni zwrócili uwagę na dużą skuteczność w pozyskiwaniu środków unijnych, dzięki którym możliwe było zrealizowanie wielu inwestycji, w tym najważniejszej – kanalizacji na odcinku Białobrzegi-Rynia oraz w zachodniej części gminy w Józefowie, Woli Aleksandra i Stanisławowie Drugim. Radni jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie finansowe gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok. Podczas głosowania za udzieleniem wójtowi Maciejowi Mazurowi 13 radnych głosowało za udzieleniem absolutorium, jeden radny wstrzymał się od głosu.

 

DSC_1779

DSC_1784

DSC_1785

DSC_1786

DSC_1789