Absolutorium dla wójta

11 czerwca podczas IX sesji Rady Gminy Nieporęt radni udzielili wójtowi Maciejowi Mazurowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok – 12 głosami „za” przy 1 „wstrzymującym się”.

W pierwszej części obrad radni zatwierdzili sprawozdania finansowe Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt oraz Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Nieporęcie za 2014 rok.

Następnie przedstawiona została prezentacja Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za 2014 rok wraz ze Sprawozdaniem finansowym Gminy Nieporęt oraz informacją o stanie mienia Gminy Nieporęt. Radni zapoznani zostali z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok. Radni jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie finansowe gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok.

Przed podjęciem uchwały w sprawie absolutorium, radni poznali Stanowisko Komisji Rewizyjnej zawierające pozytywną opinię o Sprawozdaniu z wykonania budżetu. W związku z pozytywną opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy za 2014 rok, Komisja wystąpiła do Rady Gminy z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2014 r.

Radni zapoznani zostali także z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej. Po krótkiej dyskusji radni przegłosowali uchwałę o udzieleniu wójtowi absolutorium 12 głosami „za” przy 1 „wstrzymującym się”.