Absolutorium udzielone

Przed podjęciem uchwały radni wysłuchali informacji wójta Macieja Mazura o realizacji budżetu gminy w 2013 roku i najważniejszych inwestycjach, jakie zrealizowane zostały na terenie gminy Nieporęt. Sprawozdanie finansowe Gminy Nieporęt wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok przedstawiła Skarbnik Gminy Katarzyna Skuza. Informację o realizacji i finansowaniu inwestycji gminnych w 2013 roku przekazała zastępca wójta Alicja Sokołowska, a informację o stanie mienia gminy Kierownik Działu Gospodarowania Nieruchomościami Bożena Bartkiewicz. Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty Henryka Galas zapoznała zebranych ze sprawozdaniem z finansowania oświaty w 2013 roku. Odczytana została również pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok.

Po krótkiej dyskusji, spośród 14 obecnych radnych, 13 głosowało za udzieleniem wójtowi Maciejowi Mazurowi absolutorium, 1 radny wstrzymał się od głosu.