Głosowanie nad budżetem gminy na rok 2017

Radni uchwalili budżet na 2017 rok

Podczas sesji w dniu 15 grudnia radni jednogłośnie uchwalili budżet gminy Nieporęt na 2017 rok. W głosowaniu wzięli udział wszyscy radni w liczbie 15.

Głosowanie nad budżetem gminy poprzedziło rozpatrzenie i przyjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2017-2025. Radni głosowali jednogłośnie za przyjęciem tej uchwały. Również w głosowaniu nad budżetem wzięli udział wszyscy radni, 15 głosami „za” przyjmując przedstawiony projekt.

Dochody gminy w 2017 roku zaplanowane zostały w łącznej kwocie 78 787 890 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 72 595 525 zł, co stanowi 92,14% dochodów ogółem i dochody majątkowe w kwocie 6 192 365 zł, co stanowi 7,86% dochodów ogółem.

Wydatki gminy ustalono w kwocie 87 545 399 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 68 391 818 zł, co stanowi 78,12% wydatków ogółem i wydatki majątkowe w kwocie 19 153 581 zł, co stanowi 21,88% wydatków ogółem.

Największe źródłem dochodów stanowi udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), który zaplanowano w wysokości 23 700 000 złotych. Wzrosła subwencja oświatowa, zaplanowana w kwocie 13 815 626 zł. Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym wypłaty w ramach programu „500+”, zaplanowano 9 779 000 zł.

Najważniejsze inwestycje gminne w 2017 roku to projekt i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu w Białobrzegach – 3 650 519 zł i Zegrzu Południowym – 2 122 937 zł, w Michałowie-Grabinie, Józefowie, Kątach Węgierskich i Rembelszczyźnie – 1 550 000 zł oraz budowa sali gimnastycznej w Białobrzegach – 1 800 000 zł.

W styczniowym wydaniu Wieści Nieporęckich przedstawimy Czytelnikom Informator Budżetowy Gminy Nieporęt na 2017 rok.