Budżet Gminy Nieporęt na 2014 rok uchwalony

Za przyjęciem uchwały budżetowej głosowało 14 radnych, jeden radny wstrzymał się od głosu.

Dochody Gminy ustalone zostały w łącznej kwocie 64 614 821 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 50 894 739 zł, a dochody majątkowe w kwocie 13 720 082 zł.

Największym źródłem dochodów Gminy jest podatek dochodowy od osób fizycznych, który wyniesie przeszło 19 mln złotych. Wzrosła subwencja oświatowa, zaplanowana w kwocie 10, 8 mln zł. Istotną pozycję po stronie dochodów stanowią dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE – 10,7 mln zł.

Wydatki Gminy wyniosą 70 971 214 zł, z tego wydatki bieżące to kwota 47 378 115 zł, a majątkowe (inwestycyjne) 23 593 099 zł.
Jedne z najważniejszych gminnych inwestycji w 2014 roku to budowa systemu kolektorów słonecznych, na którą przeznaczono kwotę przeszło 9 mln zł, a także kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na odcinku Białobrzegi – Rynia za 5,3 mln zł. Na dokończenie budowy sali sportowej w Nieporęcie zaplanowano 3,1 mln zł, na projekt i budowę boiska przy szkole w Izabelinie 400 tys. zł. Kolejny etap modernizacji Centrum Medycznego Nieporęt to kwota 500 tys. zł. Na inwestycje drogowe w gminie przeznaczono kwotę przeszło 2,3 mln zł, na zagospodarowanie terenu portów Nieporęt i Pilawa 510 tys. zł.

W wydatkach bieżących gminy przeszło 20 mln zł zabezpieczono na oświatę, m.in. na utrzymanie przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum i dowóz dzieci do szkół. Na pomoc społeczną przeznaczona została kwota 4,2 mln zł, gospodarka odpadami będzie kosztować gminę 2,2 mln zł.