Budżet Gminy Nieporęt na 2015 rok uchwalony

Dochody Gminy ustalone zostały w łącznej kwocie 70 581 619,40 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 55 879 102,40 zł, a dochody majątkowe w kwocie 14 702 517,00 zł.

Największym źródłem dochodów Gminy jest podatek dochodowy od osób fizycznych, który wyniesie przeszło 19 mln złotych. Wzrosła subwencja oświatowa, zaplanowana w kwocie 11 780 688,00 mln zł. Istotną pozycję po stronie dochodów stanowią dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE na ponad 12 mln zł.

Wydatki Gminy wyniosą 76 696 774,40 zł, z tego wydatki bieżące to kwota 52 431 431,40 zł, a majątkowe (inwestycyjne) 24 265 343,00 zł.
Najważniejsze gminne inwestycje w 2015 roku to budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nieporęt w miejscowościach Stanisławów Drugi, Wola Aleksandra, Józefów – na kwotę 9 376 971,00 zł oraz budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na odcinku Białobrzegi-Rynia wokół Jeziora Zegrzyńskiego na kwotę 6 219 435,00zł.
Na dokończenie budowy systemu kolektorów słonecznych, przeznaczono kwotę 1 650 185,00zł.

Na przebudowę Szkoły Podstawowej w Nieporęcie wraz z zagospodarowaniem terenu przeznaczono kwote 500 000,00 zł., na projekt i rozbudowę Szkoły Podstawowej w Józefowie 500 000,00zł, na modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Wolce Radzymińskiej – 300 000,00zł. Na inwestycje drogowe w gminie przeznaczono kwotę przeszło 2,0 mln zł, na zagospodarowanie terenu portów Nieporęt i Pilawa wraz z zakupem wyposażenia 500 000,00zł.

W wydatkach bieżących gminy przeszło 21 404 578,00 zł zabezpieczono na oświatę, m.in. na utrzymanie przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum i dowóz dzieci do szkół. Na pomoc społeczną przeznaczona została kwota 6 593 081,40 zł. Gospodarka odpadami będzie kosztować gminę 2 267 925,00 zł.