Budżet na 2012 rok uchwalony

Przed głosowaniem radni zapoznani zostali z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, która pozytywnie oceniła przedstawiony jej projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2012-2020, jak również projekt Uchwały budżetowej na 2012 rok Gminy Nieporęt. Komisje Rady Gminy również pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu. Dyskusję poprzedzającą głosowanie zdominowały kwestie rozwoju kanalizacji gminy oraz finansowania działalności sportowej.

Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przyjęta została przez radnych 14 głosami „za”, przy 1 wstrzymującym się . Podobnie w głosowaniu nad budżetem na najbliższy rok 14 radnych było „za”, jeden radny wstrzymał się od głosu.

Dochody gminy zaplanowane zostały w łącznej kwocie 48 096 829 zł, w tym dochody bieżące 42 956 400 zł, a majątkowe 5 140 429 zł.

Wydatki gminy ustalone zostały w łącznej kwocie 49 748 961 zł, w tym wydatki bieżące 41 690 642 zł, a majątkowe 8 058 319 zł.

Zaplanowany deficyt budżetowy w wysokości 1 652 132 zł sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi za sprzedaży papierów wartościowych w tej samej kwocie.

W opinii Komisji Gospodarczej Rady Gminy, budżet został skonstruowany w sposób umiarkowany i wyważony, dostosowany do aktualnych możliwości finansowych Gminy.