Certyfikat ISO 9001:2008 dla Centrum Medycznego Nieporęt

Audytorzy ocenili m.in. pomieszczenia dostępne dla pacjentów, urządzenia oraz system nadzoru nad dokumentacją. Kontrola zakończyła się pomyślnie i placówka otrzymała Certyfikat potwierdzający zgodność Systemu Zarządzania Jakością w Ośrodku Rehabilitacji z Normą ISO 9001:2008. Dołączony raport zawiera spostrzeżenia i uwagi audytorów oraz wskazówki, jak doskonalić działania ośrodka. Zaplanowane zostały kolejne audyty, które weryfikować będą poczynione postępy, tak aby placówka w dalszym ciągu mogła podnosić jakość świadczonych usług.

Posiadanie certyfikatu ISO 9001 przynosi wymierne korzyści, w postaci łatwiejszego pozyskiwania pieniędzy z NFZ i innych środków budżetowych. Oznacza także otrzymanie dodatkowych punktów w konkursach ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych ogłaszanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Firmy posiadające taki certyfikat są lepiej oceniane podczas kontraktacji.
Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością staje się coraz częściej wymogiem prawnym. Zakłady opieki zdrowotnej, realizujące świadczenia finansowane ze środków publicznych są zobligowane do prowadzenia właściwej polityki zarządzania jakością. NFZ dokonuje porównania i oceny ofert również na podstawie jakości udzielanych świadczeń, potwierdzonych certyfikatem jakości lub akredytacji.

Posiadanie systemu zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2008 umożliwia placówce długofalowy rozwój, poprzez wymóg ciągłego doskonalenia działań, które są monitorowane przez audyty wewnętrzne i zewnętrzne.