Chroń swój dowód osobisty!

Przy utracie dowodu osobistego, ważne jest natychmiastowe działanie w celu uniknięcia dalszych kłopotów poprzez:

  • niezwłoczne zgłoszenie utraty dowodu osobistego w dowolnym organie gminy, a w przypadku utraty dowodu osobistego poza granicami kraju, w urzędzie konsularnym. Dokument taki zostanie natychmiast unieważniony w systemie informatycznym, co daje gwarancje bezpieczeństwa posiadaczowi dokumentu, że nie zostanie obciążony negatywnymi skutkami w przypadku nielegalnego posłużenia się dokumentem przez nieuczciwego znalazcę.
    Obowiązkiem urzędu gminy bądź urzędu konsularnego jest wydanie zaświadczenia, które jest ważne do chwili wyrobienia nowego dowodu osobistego.
  • dla zwiększenia bezpieczeństwa osoby, która utraciła dowód osobisty – fakt utraty dowodu należy zgłosić w dowolnym banku. Powyższe zostanie odnotowane w systemie informatycznym, do którego dostęp mają wszystkie banki, co skutkować będzie uniemożliwieniem zaciągnięcia zobowiązania przez przestępcę z wykorzystaniem danych osobowych poszkodowanej osoby.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nikt nie może zatrzymywać dowodu osobistego, chyba że możliwość taka wynika z wyraźnego uregulowania zawartego w przepisach prawa. Powyższe oznacza, że przedsiębiorcy nie mają podstawy prawnej, aby żądać od swoich klientów pozostawienia dowodu osobistego „pod zastaw”. Działanie takie nie znajduje umocowania w obowiązujących przepisach prawa oraz wiąże się z dużym niebezpieczeństwem wykorzystania przez nieuczciwego przedsiębiorcę danych zawartych w dowodzie osobistym klienta.