I Ty możesz zostać ławnikiem

Informujemy o naborze kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2015-2019. Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r.

Wiceprezes Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie zwrócił się do Rady Gminy Nieporęt o dokonanie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Legionowie w liczbie 3 osób oraz do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie w liczbie 1 osoba.

Poniżej zasady i tryb naboru kandydatów na ławników sądowych:Odsłuchaj iWebreader. Naciśnij enter aby rozpocząć odtwarzanie

KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM:

Zgodnie z art. 158 § 1. ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, ławnikiem może być wybrany ten, kto:

– posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
– jest nieskazitelnego charakteru;
– ukończył 30 lat;
– jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
– nie przekroczył 70 lat;
– jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
– posiada co najmniej wykształcenie średnie.

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM:

Zgodnie z art. 159 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, ławnikami nie mogą być:

– osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
– osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
– funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
– adwokaci i aplikanci adwokaccy;
– radcy prawni i aplikanci radcowscy;
– duchowni;
– żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
– funkcjonariusze Służby Więziennej;
– radni gminy, powiatu i województwa.
– Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW:

Zgodnie z art. 162 § 1. ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:

– prezesi właściwych sądów;
– stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych;
– co najmniej pięćdziesięciu obywateli, mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy, w której dokonuje się wyboru.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Zgodnie z art. 162 § 2. ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonywanego na karcie zgłoszenia (określonej w załączniku do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r.), dołącza się następując dokumenty:

– informacja z Krajowego Rejestru Karnego, dotycząca zgłaszanej osoby;
– oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
– o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
– oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
– zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

Wymienione dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

– dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego;
– do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącego tej organizacji. Wymienione dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia;
– do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą: imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osoba uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której imię i nazwisko umieszczone jest jako na liście.

KOSZTY:

Zgodnie z art. 162 § 7 i § 8 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych:

– koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
– koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

GDZIE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW:

Zgodnie z art. 160 § 1. ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, Ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów- w głosowaniu tajnym.

Wypełnione karty zgłoszenia wraz ze wszystkimi załącznikami należy:
przesłać pocztą na adres: Rada Gminy Nieporęt, Pl. Wolności 1 05-126 Nieporęt
lub
złożyć w Kancelarii Urzędu Gminy, Pl. Wolności 1, 05-126 Nieporęt, w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynął do Rady Gminy po upływie terminu, czyli po 30 czerwca br., a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu.

Karta zgłoszenia

Lista osób zgłaszających

Zapytanie o udzielenie informacji

Oświadczenie

Oświadczenie

Oświadczenie