II Sesja Rady Gminy Nieporęt VII kadencji

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) zwołuję II Sesję Rady Gminy Nieporęt VII kadencji 2014 – 2018, która odbędzie się w dniu 15 grudnia 2014 r. (poniedziałek), godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Nieporęt VII kadencji 2014 – 2018, ustalenia zakresów ich działania i składów osobowych.

4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarczej.

5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia i Porządku Publicznego.

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Zagospodarowania Przestrzennego.

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Nieporęt.

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Nieporęcie do usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków oraz administrowania mieszkaniowym zasobem Gminy na 2015 rok.

10. Zapytania i wolne wnioski.

11. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy:
Eugeniusz Woźniakowski

Dokumenty dostępne w Biurze Rady lub pod adresem: http://www.bip.nieporet.pl/ zakładka – Projekty uchwał