Informacja dotycząca budowy systemu kolektorów słonecznych

Wójt Gminy Nieporęt, w grudniu 2010r, złożył do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych (Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 RPOWM, Działanie 4.3 – Ochrona powietrza, energetyka) budowy systemu kolektorów słonecznych na terenie Gminy Nieporęt.

Projekt przewidywał instalowanie indywidualnych zestawów kolektorów słonecznych na budynkach położonych na terenie Gminy Nieporęt i stanowiących własność mieszkańców Gminy Nieporęt, którzy przystąpili do Projektu oraz podpisali z Gminą stosowne umowy w powyższym zakresie.

Pismem z dnia 29 lipca br. Gmina Nieporęt otrzymała informację z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, że projekt przeszedł pomyślnie etap oceny merytorycznej, jednakże z powodu braku środków finansowych nie został przyjęty do dofinansowania, a realizacja projektu uzależniona będzie od ewentualnych oszczędności lub pozyskania dodatkowych środków na jego sfinansowanie.

Okazało się, że z kilkuset złożonych wniosków w ramach naboru tylko 45 wniosków znalazło się na liście rankingowej spełniające określone kryteria punktowe. Wniosek Gminy Nieporęt znalazł się na 35 miejscu listy rankingowej wniosków, z których tylko 16 pierwszych wniosków zostało zakwalifikowanych do dofinansowania, gdyż wykorzystywały kwotę środków, przeznaczonych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego na ww. nabór.

Wójt Gminy Nieporęt wobec ww. krzywdzącej oceny, złożył protest zarzucając negatywną ocenę Projektu Gminy Nieporęt przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych w Warszawie – dokonanie niewłaściwej, niezgodnej z obowiązującymi kryteriami oraz istniejącym stanem faktycznym wykazanym we wniosku – oceny Projektu Gminy Nieporęt.

Protest pismem z dnia 21.09.2011r. został uznany – rozpatrzony pozytywnie przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych i w obecnym momencie projekt Gminy Nieporęt przekazano do ponownej oceny.
O dalszym przebiegu toczącego się postępowania będziemy informować na naszej stronie internetowej i w lokalnej gazecie „Wieści Nieporęckie”.