Informacja dotycząca gminnego programu wymiany pieców:

Weź dotację gminną i wymień swój stary piec na pompę ciepła

Zachęcamy do korzystania z dotacji gminnej na wymianę starego pieca na nowy. W 2022 roku każdy mieszkaniec, który będzie chciał przystąpić do gminnego programu może liczyć na dotację do wysokości 7 tysięcy złotych! Z nowości w programie pojawiły się pompy ciepła, o które wnioskowali nasi mieszkańcy. Poniżej prezentujemy krótki przewodnik o tym, jak poprawnie przygotować wniosek by spełniał wszystkie wymogi dotacji.

WYMIANA PIECA – KROK PO KROKU

1)  Uważna analiza Regulaminu udzielania dotacji celowej.

2)  Złożenie wniosku o udzielenie dotacji (do dnia 15.09.2022 r.) załącznik nr 1 do Regulaminu.

Pamiętaj o niezbędnych załącznikach do tego wniosku:

  1. Oświadczenie o prawie do nieruchomości – załącznik nr 2 do Regulaminu;
  2. w przypadku wymiany dotychczasowego źródła ciepła na piec/kocioł  gazowy należy dołączyć kserokopię umowy kompleksowej o przyłączenie do sieci gazowej lub kserokopię faktur (rachunków) za gaz z ostatnich trzech miesięcy.

Pamiętaj też o podaniu numeru telefonu do kontaktu.

3)  Rozpatrzenie Twojego wniosku przez pracowników Urzędu Gminy Nieporęt.

Uwaga!

– Jeśli Twój wniosek będzie niekompletny lub nieczytelny, zostaniesz wezwany do uzupełnienia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie tych braków spowoduje pozostawienie Twojego wniosku bez rozpatrzenia. By znów ubiegać się o dotację należy złożyć nowy, kompletny Wniosek;

– Wnioski podlegają rozpatrzeniu wg kolejności ich wpływu do czasu wyczerpania środków z budżetu.

4)  Podpisanie umowy dotacji z Gminą.

Uwaga! Do dnia podpisania umowy z Gminą nie możesz kupić nowego pieca (faktura za nowe źródło ciepła musi mieć datę po dacie podpisania umowy).

5)  Oględziny Twojego dotychczasowego, starego źródła ciepła na paliwo stałe, przez pracowników UG Nieporęt, na które umówimy się z Tobą telefonicznie.

Uwaga! Do dnia oględzin nie możesz jeszcze zdemontować starego pieca na paliwo stałe.

6)  Zakup i montaż nowego źródła ciepła.

Pamiętaj! Montaż nowego źródła ciepła musi być przeprowadzony przez uprawnionego montera, który musi podpisać protokół montażu – Załącznik nr 4 do Regulaminu (niezbędnym załącznik do wniosku o wypłatę dotacji). Dotacja nie jest udzielana na roboty wykonane własnymi siłami.

7)  Złożenie wniosku o rozliczenie dotacji (do 31.10.2022 r.)załącznik nr 3 do Regulaminu.

Pamiętaj o niezbędnych załącznikach:

  1. kopia faktury VAT, wystawionej na Wnioskodawcę, potwierdzającej poniesienie kosztów na realizację przedsięwzięcia wraz z potwierdzeniem jej opłacenia.
  2. faktura wystawiona musi być po zawarciu umowy, a przed terminem końcowym na realizację przedsięwzięcia (do 31.10.2022 r.),
  3. w przypadku płatności gotówką na fakturze musi znajdować się adnotacja „zapłacono  gotówką”, w przypadku płatności przelewem do faktury należy dołączyć potwierdzenie dokonania tego przelewu;
  4.  oryginał faktury należy przedstawić urzędnikowi do wglądu celem poświadczenia kopii faktury za zgodność z tym oryginałem;
  5. kopia protokołu odbioru instalacji nowego źródła ciepła, sporządzonego i podpisanego przez Wnioskodawcę i wykonawcę robót – załącznik nr 4 do Regulaminu (oryginał tego protokołu również należy przedstawić urzędnikowi do wglądu celem poświadczenia jego kopii za zgodność z oryginałem).
  6. oświadczenie (w oryginale) o trwałym zlikwidowaniu dotychczasowego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym (pieca / kotła / kominka / kozy / piecokuchni itp.) – załącznik nr 5 do Regulaminu;
  7. zdjęcia zamontowanego nowego źródła ciepła.

Uwaga!

Jeśli Twój wniosek o wypłatę dotacji będzie niekompletny zostaniesz wezwany do uzupełnienia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie tych braków spowoduje pozostawienie Twojego wniosku o wypłatę dotacji bez rozpatrzenia.

8) Wypłata dotacji na konto bankowe Wnioskodawcy nastąpi do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o wypłatę dotacji.

Wszelkich informacji na temat udzielania dotacji i pomoc w wypełnianiu wniosków udziela Dział Ochrony Środowiska i Rolnictwa pod nr tel. (22) 767 04 10.