Informacja Gminnego Zakładu Komunalnego w Nieporęcie

Szanowni Państwo, Odbiorcy wody z wodociągów gminnych!

Rok 2015 to siódmy rok istnienia GZK w Nieporęcie. Rozpoczynając swoją działalność w 2009 r. GZK w Nieporęcie dostarczał wodę do ok. 2100 indywidualnych gospodarstw domowych. Odbiorcy ci obsługiwani byli przez trzech inkasentów, którzy w odstępach mniej więcej dwumiesięcznych wystawiali faktury przelewowe lub też pobierali należności z tytułu płatności za faktury gotówkowe. Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej oraz związany z nią wzrost ilości budowanych przyłączy sprawił, że w 2015 r. GZK w Nieporęcie zaopatrywał w wodę ok. 2900 gospodarstw domowych, co oznacza ok. 38% wzrost liczby Odbiorców w stosunku do roku 2009. Powyższe spowodowało, że deklarowany w umowach dwumiesięczny okres rozliczeniowy w dużej liczbie przypadków nie był dotrzymywany. Chcąc naprawić sytuację wywiązania się z zapisów umów zawartych z GZK w Nieporęcie, w 2016 r. zostaną zmienione zasady rozliczeń
z Odbiorcami.

Począwszy od 1 stycznia 2016 r. Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie będzie wystawiał wyłącznie faktury przelewowe.

Nie będą wystawiane faktury płatne gotówką.

Gmina Nieporęt podzielona zostanie na sześć obszarów. W każdym z nich odczyty będzie zbierała jedna osoba działająca na podstawie upoważnienia GZK w Nieporęcie.
Odczyty będą zbierane w okresach dwumiesięcznych. Faktury będą wysyłane pocztą. Każdy Odbiorca otrzyma swój, indywidualny numer konta, na który będzie wpłacał należności.

Inwestowanie w sprzęt inkasencki umożliwiający pobór należności w obecnych czasach pozbawiony jest sensu. Żaden z dostawców mediów (telefon, gaz, energia elektryczna) nie rozwija tego rodzaju usług, lecz wręcz je zaniechał.
Przyszłością usprawnienia rozliczeń z Odbiorcami za zużytą wodę jest zdalny odczyt wodomierzy
i w tym kierunku będzie następował w najbliższych latach rozwój standardów obsługi Klientów przez Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie.

Przypominamy o możliwości zgłaszania odczytów wodomierzy:

  • telefonicznie pod numerem 22 767 10 30,
  • mailem na adres: gzk.d.teodorczyk@nieporet.pl lub gzk.p.skierkowski@nieporet.pl
  • przez zakładkę „Wyślij odczyt wodomierza” na stronie GZK w Nieporęcie: www.gzk.nieporet.pl

Płatności za faktury:

  • Bank Spółdzielczy w Nieporęcie (bank nie pobiera prowizji),
  • bankowość online.

Więcej informacji pod numerem telefonu 22 774 87 89.

GZK w Nieporęcie