Konserwacja „Kanału B”

Podczas przeglądu stwierdzono, że na niektórych działkach rów nie jest należycie konserwowany. Starostwo Powiatowe w Legionowie wyda właścicielom działek, którzy nie wywiązują się ze swoich obowiązków, decyzje nakazujące wykoszenie skarp oraz odmulenie dna rowu.

Urząd Gminy Nieporęt ze swojej strony zlecił wykoszenie skarp rowu przy przepustach drogowych, gdzie mogło dochodzić do znacznego spowolnienia spływu wody. Ponadto w najbliższym czasie wykonane będzie oczyszczenie przepustów pod ulicą Łąkową oraz Polną w Stanisławowie Drugim, przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu mechaniczno-ciśnieniowego. Na chwilę obecną zarządca Kanału Bródnowskiego wspólnie z Gminą Nieporęt na bieżąco prowadzą prace, polegające na rozbiórce tam bobrowych piętrzących wodę. Podjęto również działania mające na celu ograniczenie populacji bobrów.

Urząd Gminy wystąpił do Koła Łowieckiego „MEWA” o przeprowadzenie odstrzału redukcyjnego bobrów. Po uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi Urząd Gminy zwróci się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie z wnioskiem o zniesienie okresowej ochronności bobrów na okres od 15 września do 30 grudnia, aby umożliwić wykonanie odstrzału redukcyjnego.