L Sesja Rady Gminy Nieporęt VI kadencji

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) zwołuję L Sesję Rady Gminy Nieporęt VI kadencji, która odbędzie się w dniu 27 stycznia 2014 r. (poniedziałek), godz. 12.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Gminy.
4. Interpelacje radnych.

5. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy komisji stałych Rady Gminy Nieporęt na 2014 rok.

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Nieporęt na 2014 rok.

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy Nieporęt.

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy Nieporęt.

10. Rozpatrzenie i podjęcie stanowiska w sprawie poparcia stanowiska z dnia 30.08.2013 r. Lokalnych Grup Działania Województwa Mazowieckiego.

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2014 – 2023.

12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia pieniężne z pomocy społecznej w formie posiłku lub żywności udzielane osobom objętym tym programem.

13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie informacji o działaniach podjętych przez Radę Gminy Nieporęt w celu ustalenia czy w zakresie opisanym w Informacji przekazanej Rzecznikowi Dyscypliny Finansów Publicznych przez Pana Roberta Jacka Moritza – Prezesa Zarządu Portu Jachtowego Nieporęt Sp. z o.o. w Nieporęcie doszło do naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Bajkowa” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Rynia gmina Nieporęt stanowiącej działki ewid. o nr nr 59/3, 59/8, 59/9, 60/4, 60/5, 60/9 i 60/10.

15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Epopei” drodze wewnętrznej, położonej we wsi i gminie Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 152/12.

16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie na czas nieokreślony, służebnością przesyłu nieruchomości położonych we wsi i gminie Nieporęt, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o nr nr 574/3, 578/11 stanowiących własność Gminy Nieporęt, oraz działki nr 938 będącej w posiadaniu Gminy Nieporęt.

17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: stwierdzenia nie naruszania przez projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Placu Wolności, obejmującego teren działek ewid. nr nr 128/6, 128/9, 128/10 i 128/11, położonych w Nieporęcie, gmina Nieporęt” ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nieporęt”.

18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Placu Wolności, obejmującego teren działek ewid. nr nr 128/6, 128/9, 128/10 i 128/11, położonych w Nieporęcie, gmina Nieporęt”.

19. Zapytania i wolne wnioski.

20. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy:
Eugeniusz Woźniakowski