LI Sesja Rady Gminy Nieporęt, 28 lutego 2014 r. (piątek), godz. 12.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) zwołuję LI Sesję Rady Gminy Nieporęt VI kadencji, która odbędzie się w dniu 28 lutego 2014 r. (piątek), godz. 12.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLVIII, XLIX sesji Rady Gminy.

4. Interpelacje radnych.

5. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach między sesjami, w tym Sprawozdanie z działalności Rady Gminy w 2013 roku.

6. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Gminy w 2013 roku.

7. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Legionowie przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji.

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nieporęt w 2014 roku.

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy, na okres do 3 lat, części nieruchomości gminnej, położonej we wsi Białobrzegi, gmina Nieporęt, stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 170/163.

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: pozytywnego zaopiniowania projektu planu aglomeracji Serock.

12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały: w sprawie rozpatrzenia skargi spółki ALUMAST S.A. z Wodzisławia Śląskiego

13. Zapytania i wolne wnioski.

14. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy:
Eugeniusz Woźniakowski

Dokumenty dostępne w Biurze Rady lub pod adresem: http://www.bip.nieporet.pl/ zakładka – Projekty uchwał