LII Sesja Rady Gminy Nieporęt

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) LII Sesję Rady Gminy Nieporęt VII kadencji, która odbędzie się w dniu 22 lutego 2018 r. (czwartek), godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt, Plac Wolności 1, z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady z prac w okresie między sesjami, w tym Sprawozdanie z pracy Rady Gminy za 2017 rok.
 4. Sprawozdania z pracy poszczególnych komisji Rady Gminy za 2017 rok.
 5. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Nieporęt na 2018 rok.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Nieporęt na 2018
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Nieporęt do zawarcia umowy dotyczącej przejęcia części pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 632 w miejscowości Józefów, Kąty Węgierskie, Rembelszczyzna pod budowę chodnika oraz ścieżki rowerowej na odcinku od granicy z gm. Jabłonna do Kanału Żerańskiego.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji           dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Nieporęt przez inne niż gmina Nieporęt osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji.
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez gminę Nieporęt publicznych przedszkolach.
 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom i nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nieporęt.
 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2018 r. oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane.
 14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie na czas nieokreślony, służebnością przesyłu nieruchomości położonej we wsi Jozefów gmina Nieporęt, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr 192/1 stanowiącej własność gminy Nieporęt.
 15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie na czas nieokreślony, służebnością przesyłu nieruchomości położonej we wsi Wólka Radzymińska gmina Nieporęt, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr 245/6 stanowiącej własność gminy Nieporęt.
 16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt nieruchomości stanowiącej działkę ewid. o nr 24/68, położonej we wsi i gminie Nieporęt.
 17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt nieruchomości stanowiącej działkę ewid. o nr 24/115, położonej we wsi i gminie Nieporęt.
 18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia nie naruszania przez projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Rynia, w gminie Nieporęt” ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nieporęt”.
 19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Rynia, w gminie Nieporęt”.
 20. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie skargi na Wójta Gminy Nieporęt.
 21. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie skargi na Wójta Gminy Nieporęt.
 22. Zapytania i wolne wnioski.
 23. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy:

/-/ Eugeniusz Woźniakowski

 

 

Dokumenty dostępne w Biurze Rady lub pod adresem: http://www.bip.nieporet.pl/ zakładka – Projekty uchwał