LIII Sesja Rady Gminy Nieporęt VI kadencji

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) zwołuję LIII Sesję Rady Gminy Nieporęt VI kadencji, która odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2014 r. (czwartek), godz. 12.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Interpelacje radnych.

4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz Powiatu Legionowskiego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nieporęt, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewid. o nr 970/50 położonej we wsi i gminie Nieporęt.

5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej.

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie cen za korzystanie z Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt – Pilawa.

7. Zapytania i wolne wnioski.

8. Zamknięcie sesji.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Marian Oszczyk

Dokumenty dostępne w Biurze Rady lub pod adresem: http://www.bip.nieporet.pl/ zakładka – Projekty uchwał