LIV Sesja Rady Gminy Nieporęt

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 poz. 1875 i 2232, z 2018 r. poz. 130) zwołuję LIV Sesję Rady Gminy Nieporęt VII kadencji,  która odbędzie się w dniu  27 marca 2018 r.  (wtorek) godz. 11.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt, Plac Wolności 1z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów z XLI-LI sesji Rady Gminy.
  4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych każdym okręgu.
  5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
  6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Nieporęt.
  7. Zapytania i wolne wnioski.
  8. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy:

/-/ Eugeniusz Woźniakowski

 

Dokumenty dostępne w Biurze Rady lub pod adresem: http://www.bip.nieporet.pl/ zakładka – Projekty uchwał