LIX Sesja Rady Gminy Nieporęt VI kadencji

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) zwołuję LIX Sesję Rady Gminy Nieporęt VI kadencji, która odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2014 r. (poniedziałek) godz. 9.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Interpelacje radnych.

4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2014 – 2023.

5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok Gminy Nieporęt.

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek ewid. nr nr 170/7 i 172, położonych w Białobrzegach, gmina Nieporęt”.

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia nie naruszania przez projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Rembelszczyzna – rejon po zachodniej stronie Kanału Żerańskiego, w gminie Nieporęt” ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nieporęt”.

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Rembelszczyzna – rejon po zachodniej stronie Kanału Żerańskiego, w gminie Nieporęt”.

9. Zapytania i wolne wnioski.

10. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy:
Eugeniusz Woźniakowski

Dokumenty dostępne w Biurze Rady lub pod adresem: http://www.bip.nieporet.pl/ zakładka – Projekty uchwał