LXI Sesja Rady Gminy Nieporęt VI kadencji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) zwołuję LXI Sesję Rady Gminy Nieporęt VI kadencji, która odbędzie się w dniu 30 października 2014 r. (czwartek), godz. 11.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z LX sesji Rady Gminy.

4. Interpelacje radnych.

5. Informacje Przewodniczącego Rady, w tym Informacja w zakresie określonym w art. 24h ust. 12 ustawy o samorządzie gminnym (oświadczenia majątkowe).

6. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami, w tym Informacja w zakresie określonym w art. 24h ust. 12 ustawy o samorządzie gminnym (oświadczenia majątkowe).

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2014 – 2023.

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok Gminy Nieporęt.

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Centrum Medyczne Nieporęt Spółka z o.o. z siedzibą w Nieporęcie.

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatu Legionowskiemu.

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości.

12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2015.

14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej. (dot. boiska w Izabelinie).

15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Nieporęt z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.”.

16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej.

17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie cen za korzystanie z Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt – Pilawa.

18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Nieporęt udziałów 42/50 części we współwłasności stanowiącej działkę ewid. nr 641/3.

19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie na czas nieokreślony, służebnością przesyłu nieruchomości położonych we wsi Kąty Węgierskie gmina Nieporęt, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o nr nr 227 i 130, będących w posiadaniu Gminy Nieporęt.

20. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie na czas nieokreślony, służebnością przesyłu nieruchomości położonej we wsi i gminie Nieporęt, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o nr nr 128/8, 128/9 i 128/10, stanowiącej własność Gminy Nieporęt.

21. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Wólka Radzymińska – od południowej granicy wsi do terenów w rejonie linii kolejowej, w gminie Nieporęt.”.

22. Zapytania i wolne wnioski.

23. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy:
Eugeniusz Woźniakowski

Dokumenty dostępne w Biurze Rady lub pod adresem: http://www.bip.nieporet.pl/ zakładka – Projekty uchwał