Nieporęcka Karta Rodziny 3+

Niższe opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach, ułatwienia dla rodzin wielodzietnych w ramach Programu Nieporęckiej Karty Rodziny 3+

Program, mający na celu promowanie modelu rodziny wielodzietnej, jest elementem polityki społecznej, realizowanej przez gminę. Jego podstawą jest odwołanie się do wartości, jaką jest rodzina oraz uznanie pozytywnego wpływu, jaki wnoszą rodziny, wychowujące troje i więcej dzieci, w rozwój gospodarczy i społeczny gminy. Mowa jest o rodzinie, także zastępczej, która ma na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 24 roku życia, gdy dziecko uczy się lub studiuje.

Poprzez wprowadzenie Nieporęckiej Karty Rodziny 3 + Gmina Nieporęt chce promować taki model rodziny i kształtować jej pozytywny wizerunek, a także wspierać i zwiększać życiowe szanse dzieci.
Wsparcie rodzin wielodzietnych proponowane jest w postaci 50% ulgi, m.in.:

  • w opłatach za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki,
  • w opłatach za korzystanie z gminnej pływalni Aquapark „Fala” w Stanisławowie Pierwszym,
  • w opłatach za korzystanie z zajęć i imprez organizowanych i finansowanych przez Gminny Ośrodek Kultury.

Rodzina wielodzietna to znacznie więcej radości i uśmiechu, ale też więcej trosk i problemów do rozwiązania. Wspólne wyjście naprzeciw ich potrzebom pozwoli odciążyć budżety ponad 200 rodzin z Gminy Nieporęt. Proponowane ulgi ułatwią korzystanie z gminnej oferty kulturalnej, sportowej i edukacyjnej, stanowić też będą istotny czynnik aktywizujący i zachęcający rodziny do wspólnego spędzania czasu.

Jedynym kryterium objęcia rodziny wielodzietnej programem jest liczba dzieci, a nie jest istotna jej sytuacja materialna. Warunkiem jest zamieszkiwanie na terenie Gminy Nieporęt oraz rozliczanie w Urzędzie Skarbowym w Legionowie.

Realizatorem Programu jest Urząd Gminy Nieporęt oraz gminne jednostki organizacyjne.

Zapraszamy do niego również inne instytucje publiczne i niepubliczne, organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które zaoferują zniżki, bonifikaty i ulgi na swoje usługi i towary posiadaczom „Nieporęckiej Karty Rodziny 3+”. Po zawarciu Porozumienia z Wójtem Gminy staną się Partnerami Programu, a ich lista podawana będzie do wiadomości mieszkańców. Włączenie się do Programu będzie okazją do pozyskania nowych, stałych klientów, a oferowanie zniżek w ramach „Nieporęckiej Karty Rodziny 3+” pozytywnie wpłynie na wizerunek firm, działających na rzecz mieszkańców Gminy Nieporęt.

Zarządzenie Nr 25/2022 Wójta Gminy Nieporęt  z dnia 21 stycznia 2022 r.

w sprawie Regulaminu Gminnego programu „Nieporęcka Karta Rodziny 3+” określającego warunki przyznawania, użytkowania i potwierdzenia uprawnień do ulg
w ramach Gminnego programu „Nieporęcka Karta Mieszkańca 3+”
oraz Regulaminu współpracy Partnerów z Gminą Nieporęt w ramach Gminnego programu „Nieporęcka Karta Rodziny 3|+”