Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi

Od tego dnia GMINA ma 18 miesięcy na wprowadzenie NOWEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI, polegającego na przejęciu przez GMINĘ odpowiedzialności za odpady i ustaleniu stawek opłat dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (na stałe i sezonowo) za odbiór i zagospodarowanie odpadów – w sprawach dotyczących ww. opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

W ciągu najbliższych 12 miesięcy GMINA ustali między innymi stawkę i sposób naliczania opłaty za odbieranie odpadów, a także tryb, sposób i czestotliwość jej wnoszenia, wzór „Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”, z podaniem terminu i miejsca złożenia pierwszych deklaracji, szczegółowy sposób świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie (do 31 grudnia 2012 r. GMINA musi przyjąć stosowne uchwały w powyższych sprawach, które następnie najpóźniej 1 lipca 2013 r. muszą wejść w życie).

Stawka ww. opłaty zależała będzie od: liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość lub ilości zużytej wody z danej nieruchomości lub powierzchni lokalu mieszkalnego – GMINA wybierze jeden spośród tych wskaźników i poinformuje, o tym mieszkańców, jak również poinformuje o sposobie jej liczenia. W związku z powyższym właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (na stałe i sezonowo) obowiązani będą złożyć do tutejszego Urzędu Gminy, wspomnianą wyżej „Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.

Opłata za odpady segregowane będzie niższa, opłaca się więc segregować odpady. Przedsiębiorca wyłoniony przez GMINĘ odbierze odpady zmieszane i selektywnie zebrane od właścicieli nieruchomości. GMINA będzie sprawować nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem odpadów przez odbierającego. Ponadto nadal prowadzone będą Gminne Punkty Odbioru Segregowanych Odpadów Komunalnych.

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI – zacznie funkcjonować najpóźniej od 1 lipca 2013 r. – do tego dnia zachowują ważność umowy zawarte pomiędzy właścicielami nieruchomości, a przedsiębiorcami odbierającymi od nich odpady komunalne.

Informacje na powyższy temat można uzyskać w Urzędzie Gminy Nieporęt, Dział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok.30 (II piętro) – tel. (022) 767 04 47 (10), jak również podawane będą na bieżąco, między innymi na stronie internetowej www.nieporet.pl oraz w „Wieściach Nieporęckich”.