Odszkodowania z tytułu budowy gazociągu Rembelszczyzna-Gustorzyn

Gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Rembelszczyzna –Gustorzyn o średnicy 700 mm ma 175,29 km długości. Jego budowa na terenie gminy Nieporęt poprowadzona była w strefie istniejących gazociągów wysokiego ciśnienia o średnicy 500 mm i liczy ok. 9,6 km.

Prace budowlane i rekultywacja terenu w gminie Nieporęt zostały zakończone. W chwili obecnej GAZ-SYSTEM S.A. wystąpił z wnioskiem do Wojewódzkiego Inspektora nadzoru Budowlanego w warszawie o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie gazociągu.

Właścicielom gruntów, na terenie których prowadzone były prace budowlane, przysługują odszkodowania. W gminie Nieporęt jest to 420 działek. Niezbędne dokumentu GAZ-SYSTEM S.A. przekazał Wojewodzie Mazowieckiemu w celu wszczęcia i prowadzenia postępowania administracyjnego w zakresie odszkodowań. Każdy właściciel nieruchomości jest o wszczęciu postępowania powiadamiany pisemnie.

Wojewoda Mazowiecki w decyzji administracyjnej określi wysokość odszkodowania za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ustanowieniem strefy kontrolowanej gazociągu, zajęciem nieruchomości na czas budowy oraz za szkody rolnicze i inne powstałe w trakcie budowy. Wojewoda do oszacowania wartości szkód przyjmuje granice określone w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu (pas o szerokości 35 metrów na gruntach ornych i o szer. 25 metrów na terenach leśnych), natomiast za szkody spowodowane podczas budowy poza pasem określonym w ww. decyzji odpowiada wykonawca robót budowlanych.

Wypłata odszkodowania poszczególnym Właścicielom/Użytkownikom nastąpi w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja Wojewody Mazowieckiego o ustaleniu odszkodowania stanie się ostateczna.

Pytania dotyczące procedury odszkodowawczej należy kierować do przedstawicieli Urzędu Wojewódzkiego i GAZ-SYSTEM S.A.:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 warszawa
Małgorzata kamińska, Kierownik Oddziału Nieruchomości Drogowych,
Tel. (22) 695-68-11, e-mail: mkulka@mazowieckie.pl
W godzinach 13.30 – 15.30 informacji udzielają:
obręb 001 – Nieporęt – Ewelina Olszewska, tel. (22) 695 63 72
obręb 008 – Kąty Węgierskie – Marek Szewczyk tel. (22) 695 69 22
obręb 013 – Stanisławów – Mariusz Maciołek tel. (22) 695 63 72
obręb 011 – Rembelszczyzna – Marek Szewczyk tel. (22) 695 69 22

GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie

Henryk Oracz tel. (22) 189 09 05, e-mail: henryk.oracz@gaz-system.pl
Anna Łukaszczuk tel. (22) 189 08 98, e-mail: anna.lukaszczuk@gaz-system.pl