POZYSKIWANIE ŚRODKÓW UNIJNYCH NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

Już od 10 lat gazeta „Rzeczpospolita” publikuje rankingi samorządów, które opracowywane są przez niezależną kapitułę. Od początku jej przewodniczącym jest Jerzy Buzek, były premier. W składzie kapituły jest Jerzy Stępień, który uczestniczył w przygotowywaniu reformy samorządowej oraz m.in. przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, PKO BP.
W rankingu prezentującym skuteczność pozyskiwania środków unijnych w 2013 r., gmina Nieporęt zajęła bardzo wysokie III miejsce, wśród wszystkich 1566 gmin wiejskich w Polsce.

Informacje niezbędne do sporządzenia tego rankingu członkowie kapituły pozyskiwali bez udziału gmin, wykorzystując dane Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Wręczenie nagród odbyło się podczas uroczystej gali w dniu 14 lipca. Wójt Gminy Nieporęt Sławomir Maciej Mazur odebrał ją z rąk Pawła Orłowskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz Redaktora Naczelnego Dziennika „Rzeczpospolita” Bogusław Chrabota.

Przewodniczący kapituły Jerzy Buzek, gratulując wyróżnionym samorządowcom, powiedział – „Jeżeli ktoś jest wysoko w rankingu „Rzeczpospolitej” to znaczy, że dobrze służy mieszkańcom”. Środki pozyskane z Unii Europejskiej umożliwiają gminom realizacje dużych inwestycji, które przekładają się na poprawę jakości życia mieszkańców.
W 2013 roku gmina podpisała łącznie 6 umów, których całkowita wartość to 44 242 783 zł, a kwota dofinansowania wyniosła 34 112 436 zł.

Trzy największe umowy na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej dotyczyły projektów inwestycyjno-rozwojowych realizowanych w ramach Programów Operacyjnych o zasięgu regionalnym i krajowym, tj. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 oraz w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Najważniejsza z nich umożliwiła dokończenie budowy ochronnego systemu kanalizacyjnego Jeziora Zegrzyńskiego na odcinku Białobrzegi – Rynia. Powstaje przeszło 10 km sieci kanalizacyjnej oraz 6 przepompowni. Pozwoli to na likwidację szamb na terenie prywatnych posesji i w licznych ośrodkach wypoczynkowych leżących nad Jeziorem Zegrzyńskim, wpłynie na poprawę czystości wody w zbiorniku i na ochronę jego środowiska. Inwestycja jest w trakcie realizacji, jej zakończenie przewidziane jest w 2015 roku.

Kolejna umowa dotyczyła budowy systemu kolektorów słonecznych na terenie gminy. Projekt cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców, przystąpiło do niego 590 gospodarstw domowych. Gmina, dzięki dodatkowym własnym środkom finansowym, zmniejszyła udział własny mieszkańców do 25%. Montaż solarów to inwestowanie w odnawialne źródła energii, przekładające się się na dbałość o środowisko naturalne i na ekologiczny charakter gminy. To również gospodarka energooszczędna, pozwalająca mieszkańcom ograniczyć wydatki. Realizacja projektu zakończy się w listopadzie 2014 r. Trzecia z najważniejszych umów obejmowała indywidualizację nauczania uczniów klas I-III gminnych szkół podstawowych. Celem jej było m.in. zapewnienie każdemu dziecku objętemu projektem indywidualnej oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej, dostosowanej do jego potrzeb oraz możliwości edukacyjnych i rozwojowych. Zrealizowano łącznie 2640 godzin zajęć dodatkowych w 88 grupach ćwiczeniowych.

Pozostałe trzy umowy o dofinansowanie ze środków UE realizowane były w ramach Lokalnej Grupy Działania oraz Lokalnej Grupy Rybackiej. Wybudowany został plac zabaw w Stanisławowie Pierwszym wraz z chodnikiem wzdłuż ulicy Słonecznej, przeprowadzona została kampania promocyjna nowo otwartego Aquaparku Fala oraz wydany folder promocyjny Gminy Nieporęt.

Ponadto, już w 2014 roku, Gmina Nieporęt podpisała dwie umowy o dofinansowanie ze środków UE projektów inwestycyjno-rozwojowych realizowanych w ramach Programów Operacyjnych o zasięgu krajowym, tj. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 oraz w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Pierwszy z nich – Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nieporęt w sołectwach Stanisławów Drugi, Wola Aleksandra i Józefów ma wartość całkowitą 29 341 144 zł, dofinansowanie wyniesie 18 341 144 zł. W zachodniej części gminy wybudowana zostanie infrastruktura kanalizacyjna o łącznej długości blisko 9 km, do której podłączy się przeszło 900 mieszkańców. Ścieki odprowadzone zostaną do istniejącej sieci kanalizacyjnej w Legionowie.

Drugi – Cyfrowe Okno na eŚwiat – einclusion w gminie Nieporęt, opiewa na kwotę 2 740 280 zł, z pełnym dofinansowaniem w wysokości 2 740 280 zł.
Projekt adresowany jest do osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej lub niepełnosprawności. W ramach jego realizacji komputery wraz z dostępem do internetu na 5 lat oraz szkoleniem otrzyma 240 osób z gminy Nieporęt. Umożliwi im zdobycie nowej wiedzy i umiejętności, zwiększy szanse na rynku pracy. Ponadto w ramach projektu zakupionych zostanie 60 komputerów do szkół gminnych.

Miejsce gminy Nieporęt w czołówce polskich gmin wiejskich w zakresie pozyskiwania środków unijnych świadczy o wysokich umiejętnościach pracowników samorządowych gminy, jest to również dowód na to, że środki te zostały właściwie wykorzystane.