Radni udzielili absolutorium

8 czerwca podczas XLIII sesji Rady Gminy Nieporęt VII kadencji radni udzielili wójtowi Maciejowi Mazurowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok – 14 głosami „za”, przy 1 „wstrzymującym się”.

Głosowanie nad absolutorium poprzedzone było prezentacją informacji dotyczących budżetu gminy. Skarbnik Gminy Katarzyna Skuza przedstawiła radnym Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za rok 2016 wraz ze Sprawozdaniem finansowym Gminy Nieporęt za rok 2016. Zastępca Wójta Alicja Sokołowska przekazała informację o realizacji inwestycji i pozyskiwaniu środków unijnych w 2016 roku, a kierownik działu Geodezji i Gospodarki Gruntami Bożena Bartkiewicz Informację o stanie mienia komunalnego. Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty Henryka Galas przedstawiła Informację z wykonania budżetu oświaty.

Radni zostali zapoznani z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu, a Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Wojciechowski przedstawił pozytywną opinię Komisji o sprawozdaniach  oraz wniosek o udzielenie wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016, podpisany przez wszystkich 5 członków. Po krótkiej dyskusji radni jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie finansowe gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok. Podczas głosowania, 14 radnych, przy jednym głosie wstrzymującym się, opowiedziało się za udzieleniem wójtowi Maciejowi Mazurowi absolutorium.

DSC_1759

DSC_1755

DSC_1770