Spotkanie sołtysów

Podczas spotkań w Urzędzie Gminy sołtysi otrzymują najnowsze informacje dotyczące sołectw i mieszkańców, mogą również zgłosić problemy pojawiające się na terenie wsi, np. uszkodzone drogi, chodniki, niedziałające oświetlenie uliczne itp.
Kierownik Działu Zarządu Dróg zapoznał gospodarzy sołectw z planem naprawy gminnych dróg utwardzonych i nieutwardzonych. Na początku marca rozstrzygnięte zostaną zamówienia publiczne na roboty drogowe, które realizowane będą systematycznie do końca 2013 roku. Wszystkie drogi w sołectwach są ujęte w planie i będą naprawiane zgodnie z harmonogramem zamówień.

Kierownik Działu Ochrony Środowiska przyjął uwagi dotyczące oczyszczania przepustów i rowów melioracyjnych. Po ubiegłorocznych pracach, zrealizowanych przez Wojewódzki Zarząd Melioracji Urządzeń Wodnych w Warszawie, Inspektorat w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, Zarząd Zlewni Narwi w Dębem, głównie na rzekach Czarnej i Beniaminówce oraz w systemie głównych rowów odprowadzających wody z terenów wokół Zalewu Zegrzyńskiego sytuacja uległa poprawie. Nadal budzi zaniepokojenie stan rowów szczegółowych, które od lat nie są właściwie konserwowane przez właścicieli.

Najwięcej pytań pojawiło się w związku z nowymi uregulowaniami w gospodarce odpadami. Wyjaśnień udzielała Sekretarz Gminy oraz Kierownik Działu Gospodarki Odpadami. Pytania dotyczyły m.in. nowych zasad odbierania odpadów, wielkości pojemników oraz wypełniania deklaracji. Sołtysi otrzymali druki deklaracji, które można od nich odebrać i po wypełnieniu, dostarczyć do Urzędu Gminy. Omówiono dokładnie sposób ich wypełniania, sołtys może więc pomóc mieszkańcowi w prawidłowym wywiązaniu się z tego obowiązku. Podkreślano, że rzetelne wypełnienie deklaracji przez właścicieli nieruchomości jest bardzo ważnym elementem całego systemu gminnej gospodarki odpadami.