Sprawdź ewidencję gruntów i budynków, bo możesz zapłacić wyższy podatek

Projekcie operatu opisowo-kartograficznego wyłożony jest od 24 czerwca do 12 lipca 2013 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legionowie przy ul. Sikorskiego 11 – pokój nr 401, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9,00 do 15,00.

Ważne jest, by na etapie projektu modernizacji ujawnić ewentualne błędy, które w przyszłości mogą zaważyć na wysokości płaconych przez Państwa podatków.

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo Geodezyjne i Kartograficzne dane wynikające z ewidencji gruntów i budynków stanowią podstawę do wymiaru podatków. W praktyce dane podatkowe muszą się więc zgadzać z danymi uzyskanymi ze Starostwa
i nie można ich zmienić w ewidencji podatkowej, bez wcześniejszej zmiany w danych Starostwa zawartych w ewidencji gruntów i budynków.

Inna kwalifikacja gruntów wynikająca z modernizacji operatu ewidencyjnego może spowodować, że grunty zostaną objęte podatkiem od nieruchomości zamiast rolnym.
Przykładowo, może się również zdarzyć, że podatnik zapłaci znacznie wyższy podatek z uwagi na nie zgłoszone budynki do opodatkowania z chwilą gdy budowa została zakończona albo rozpoczęto użytkowanie budynku lub niepełne ich zgłoszenie.

W przypadku gospodarstw rolnych, czyli w przypadku posiadania użytków rolnych ogółem przekraczających 1 hektar fizyczny lub 1 hektar przeliczeniowy, zmiany te będą dotyczyły uszczegółowienia powierzchni gruntów do czterech miejsc po przecinku i ujawnienia budynków, które do tej pory nie figurowały zarówno w ewidencji geodezyjnej Starostwa Powiatowego, jak i podatkowej Urzędu Gminy.
Zwrócić należy uwagę, że zwolnieniu z podatku od nieruchomości podlegają budynki gospodarcze lub ich części położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej. Tak więc jeżeli budynek gospodarczy jest własnością osoby posiadającej łącznie mniej niż 1 hektar fizyczny lub przeliczeniowy, nie może być zwolniony z opodatkowania, nawet jeżeli jest w całości wykorzystywany np. do przechowywania płodów rolnych, czy maszyn rolniczych. Grunty w gospodarstwach rolnych, które zostały wyłączone z produkcji rolnej pod zabudowę, w dalszym ciągu podlegają podatkowi rolnemu, o ile nie są pozbawione klasy rolnej w danych ewidencji gruntów (grunt zabudowany oznaczony: „ B-RIVa” podlega podatkowi rolnemu, natomiast: „B” – podatkowi od nieruchomości).

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny i nie omawia wszystkich przypadków zmian.