Studium uchwalone

Dotychczas obowiązujące Studium pochodziło z 1998 roku. Kilka ostatnich lat zajęły prace nad opracowaniem nowej wersji dokumentu. Należało uwzględnić zmiany w obowiązujących przepisach prawnych, zaktualizować zagadnienia związane z kształtowaniem polityki przestrzennej gminy oraz, przede wszystkim, uwzględnić potrzeby mieszkańców, wyrażane w składanych od 2001 roku wnioskach o zmianę przeznaczenia gruntów.

Proces opracowywania projektu Studium był bardzo złożony. W związku z koniecznością wyjaśnienia kwestii związanej z przebiegiem trasy Olszynki Grochowskiej przez teren gminy, projekt poddawany był trzykrotnemu opiniowaniu i uzgadnianiu z właściwymi organami i instytucjami. Przeanalizowano różne warianty lokalizacji postulowanego przebiegu trasy. Dopiero przyjęte w ostatniej wersji Studium rozwiązanie uzyskało wszelkie pozytywne opinie właściwych organów i instytucji, w tym: Zarządu Województwa Mazowieckiego, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, m. st. Warszawy i gminy Wieliszew. W Studium wskazany został najmniej kolizyjny przebieg Olszynki Grochowskiej – możliwie daleko odsunięty od planowanych terenów zabudowy oraz niewkraczający w tereny posiadające prawo zabudowy lub wkraczający w te tereny w możliwie minimalnym stopniu. Trasa w części wykorzystuje przebieg istniejącej drogi wojewódzkiej nr 631. Samo wskazanie przebiegu drogi było niezbędnym elementem Studium, wynikającym z zapisów obowiązującego Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego, bez którego nie byłoby możliwe uchwalenie studium. Brak studium wstrzymuje możliwość przystąpienia do opracowywania nowych planów zagospodarowania przestrzennego i co za tym idzie do wprowadzania postulowanych przez mieszkańców zmian.

Uchwalenie Studium umożliwia wszczęcie prac nad nowymi planami zagospodarowania przestrzennego gminy, bowiem w myśl obowiązujących przepisów – nowe plany nie mogą naruszać ustaleń Studium. Możliwe będzie obecnie uwzględnienie w nowych planach miejscowych licznych wniosków mieszkańców o zmianę przeznaczenia gruntów i wprowadzenie nowych obszarów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej na terenach dotąd niebudowlanych. Przewidziane zostały konieczne zmiany sieci komunikacyjnej, rozbudowa infrastruktury technicznej i społecznej.