VI Sesja Rady Gminy Nieporęt VI kadencji

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, ze zm.) zwołuję VI Sesję Rady Gminy Nieporęt VI kadencji, która odbędzie się w dniu 31 marca 2011 r. (czwartek) godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Interpelacje radnych.
4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.
5. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
6. Ślubowanie nowo wybranych sołtysów.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2011 – 2019.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2011 rok Gminy Nieporęt.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: funduszu sołeckiego w 2012 r.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nieporęt na lata 2010 – 2013 z perspektywą do roku 2017.” *
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Nieporęt na lata 2010 -2017.”
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie „Regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków oraz innych składników wynagradzania nauczycielom.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie współdziałania gmin w zakresie realizacji zadań edukacji publicznej obejmujących wychowanie przedszkolne prowadzone przez przedszkola publiczne na terenie Gminy Nieporęt, powierzonych Gminie Nieporęt przez Gminy Jabłonna, Legionowo, Serock i Radzymin.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Letnia” gminnej drodze wewnętrznej, położonej we wsi Stanisławów Drugi gmina Nieporęt stanowiącej działki o nr ewid. 141/4, 141/16 i 141/17.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Fortowa” drodze, położonej we wsi Beniaminów gmina Nieporęt, oznaczonej w ewid. gruntów jako działka ewid. nr 127/2.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Wieczornej Bryzy” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Nieporęt stanowiącej działkę o nr ewid. 384/12.
17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Runa” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Józefów w gminie Nieporęt stanowiącej działki o nr ewid. 467/10 i 467/14.
18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności nieruchomości położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt, stanowiącej drogę wewnętrzną składającą się z działek ewid. o nr nr 269/12 i 270/26.
19. Zapytania i wolne wnioski.
20. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy:
Eugeniusz Woźniakowski