VII Sesja Rady Gminy Nieporęt VI kadencji

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, ze zm.) zwołuję VII Sesję Rady Gminy Nieporęt VI kadencji, która odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2011 r. (poniedziałek) godz. 13.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Interpelacje radnych.
4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.
5. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
6. Ślubowanie nowo wybranych sołtysów.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz okreslenia wynagrodzenia za inkaso.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas ponadnormatywnych służb funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Legionowie.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności nieruchomości położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 170/4.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności nieruchomości gruntowych, położonych we wsi Wólka Radzymińska gmina Nieporęt, stanowiących działki ewid. o nr nr 5/7 i 13/6.
11. Prezentacja Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieporęcie za 2010 rok.
12. Prezentacja Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2010 rok.
13. Prezentacja Sprawozdania z działalności Straży Gminnej za 2010 rok.
14. Zapytania i wolne wnioski.
15. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy:
Eugeniusz Woźniakowski

Projekty uchwał dostępne w Biurze Rady lub pod adresem:http://www.bip.nieporet.pl/ zakładka – Projekty uchwał.