Wybory ławników na kadencję 2012 – 2015

Rada Gminy Nieporęt najpóźniej w październiku br. winna dokonać wyboru na kolejną kadencję:
• 3 ławników do Sądu Rejonowego w Legionowie,
• 1 ławnika do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie – do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy,
• 1 ławnika do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie,
Liczby te zostały ustalone przez Kolegium Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie.

Poniżej publikujemy zasady i tryb naboru kandydatów na ławników.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
• posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
• jest nieskazitelnego charakteru,
• ukończył 30 lat,
• jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
• nie przekroczył 70 lat,
• jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
• posiada co najmniej wykształcenie średnie.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:
• osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
• osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
• funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
• adwokaci i aplikanci adwokaccy,
• radcy prawni i aplikanci radcowscy,
• duchowni,
• żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
• funkcjonariusze Służby Więziennej,
• radni gminy, powiatu i województwa.
• nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:
• prezesi sądów,
• stowarzyszenia, inne organizacje społecznie i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
• co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia, dołącza się następujące dokumenty:
• informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
• oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
• zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
• dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.
• Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Te dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
• Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Wzory dokumentów dostępne są poniżej oraz w Biurze Rady Gminy:

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynął do Rady Gminy po upływie terminu, czyli po 30 czerwca br., a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu.

Wypełnione karty zgłoszenia wraz ze wszystkimi załącznikami można:
• przesłać pocztą na adres: Rada Gminy Nieporęt, Pl. Wolności 1 05-126 Nieporęt
albo
• złożyć w Kancelarii Urzędu Gminy, Pl. Wolności 1, 05-126 Nieporęt do 30 czerwca 2011 r.