Wybory Rady Sołeckiej

PORZĄDEK ZEBRANIA:
1. Otwarcie zebrania.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Wybór rady sołeckiej.
5. Zapytania i wolne wnioski.
6. Zamknięcie zebrania.
WÓJT
/-/ Sławomir Maciej Mazur